ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
گالری تصاویر : مجموعه پرديس دانشگاه
 
 
   تعداد کل تصاویر : 13 تصویر     

 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2423Kb
اندازه واقعی : 4320*3240Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 194بار
توضيحات :خوابگاه جديدالاحداث برادران در مجموعه پرديس (قابل بهره برداري از مهر ماه 90)
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 39Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 101بار
توضيحات :خوابگاه جديدالاحداث برادران در مجموعه پرديس (قابل بهره برداري از مهر ماه 90)
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2739Kb
اندازه واقعی : 4320*3240Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 171بار
توضيحات :خوابگاه جديدالاحداث برادران در مجموعه پرديس(قابل بهره برداري از مهر ماه 90)
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2461Kb
اندازه واقعی : 4320*3240Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 83بار
توضيحات :خوابگاه جديدالاحداث برادران در مجموعه پرديس (قابل بهره برداري از مهر ماه 90)
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2345Kb
اندازه واقعی : 4320*3240Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 123بار
توضيحات :خوابگاه جديدالاحداث برادران در مجموعه پرديس (قابل بهره برداري از مهر ماه 90)
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2144Kb
اندازه واقعی : 4320*3240Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 133بار
توضيحات :خوابگاه جديدالاحداث برادران در مجموعه پرديس (قابل بهره برداري از مهر ماه 90)
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 2813Kb
اندازه واقعی : 4320*3240Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 88بار
توضيحات :خوابگاه جديدالاحداث برادران در مجموعه پرديس(قابل بهره برداري از مهر ماه 90)
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 60Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 109بار
توضيحات :مجموعه خوابگاههاي جديد پسران در پرديس
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 60Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 90بار
توضيحات :خوابگاه جديد پسران در مجموعه پرديس
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 42Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 103بار
توضيحات :خوابگاههاي جديد الاحداث پسران(مجموعه پرديس)
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 44Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 179بار
توضيحات :خوابگاههاي جديدالاحداث پرديس
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 44Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 157بار
توضيحات :خوابگاههاي جديد الاحداث پرديس قابل بهره برداري از مهر ماه 90
 
 
نمايش اندازه واقعی تصوير
حجم تصوير : 67Kb
اندازه واقعی : 448*336Pixel
تاريخ :
تعداد مشاهده : 82بار
توضيحات :خوابگاههاي در دست احداث پرديس
 
 
1
 

 
 
 نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها