ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
کارشناس کميسيون موارد خاص
 

 

کارشناس کميسيون موارد خاص
سرکار خانم رجبي

ساعات پاسخ گويي به امور کميسيون موارد خاص : روزهاي دوشنبه و چهارشنبه ساعت 30/15 - 30/13

شماره تماس :          32391680- 023


کميسيون  بررسي موراد خاص در دانشگاهها و موسسات آموزش هاي عالي تشکيل مي گردد تا با رعايت مفاد آيين نامه فقط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني که مورد خاص تشخيص داده مي شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايد.
تعريف موارد خاص : موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود که جريان تحصيل آنان به خاطر عللي خارج از اراده و اختيار آنها که در تحصيلشان موثر بوده با مشکل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين نامه هاي موجود ممکن نيست و رسيدگي به مشکلات تحصيلي آنها و ارائه راه حل منطقي به بررسي بيشتر و قضاوت دقيقتر و همه جانبه نياز داشته باشد مثل: بلاياي طبيعي (سيل ، زلزله و.....)، فوت سرپرست خانواده و غيره.
اختيارات کميسيون: کميسيون مسائل مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و در حال اخراج آموزشي موسسه آموزش عالي را به صورت موردي و خاص بررسي مي کند و در چارچوب آيين نامه کميسيون مربوطه تصميم گيري و راي خود را صادر مي نمايد
نحوه ارجاع پرونده ها به کميسيون:
مواردي که پس از طرح در کميسيون آموزشي يا شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه با امضاي معاون آموزشي به کميسيون ارجاع شود
تقاضاي مستقيم دانشجو:
الف تقاضاي دانشجو به دبيرخانه کميسيون در موعد مقرر
ب: تکميل فرم مربوطه توسط دانشجو و ارسال به دانشکده
ج:عودت فرم تکميل شده به دبيرخانه کميسيون
تذکر1: دبير کميسيون پس از بررسي مقدماتي سوابق امر  موارد را جهت رسيدگي در کميسيون مطرح مي نمايد.
تذکر2: آراء صادره پس از امضاي رئيس دانشگاه و ابلاغ به معاون آموزشي لازم الاجراست.

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۷/۶/۲۶
 
 
 
 نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها