ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  واگذاری اماکن رفاهی مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
مسئول امور مالي حوزه
 

محمدرضا باطني

سمت :  مسئول امور مالي حوزه معاونت دانشجويي 

شماره تماس : 02332391680 

 

 

 

 

 

 


شرح وظايف

1- اعمال نظارت مالي و انطباق دريافت هاو پرداخت ها با قوانين و مقررات جاري كشور

2- نگهداري و تنظيم حسابها مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذيربط با تاييد معاونت دانشجويي

3- تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط با تاييد معاونت دانشجويي

4- حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالي

5- نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

6- نگهداري حساب اموال دولتي و نظـارت بر حسـاب امـوال مـذكور و همـچنين نظـارت بر انبـارها

7- نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي و حسب مورد پي گيري استرداد درآمدها

8- تامين اعتبار حواله هاي صـادره از سـوي مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين

9- در اختيـار قـراردادن تنـخواه گـردان پرداخـت به مديران واحدها با تائيد معاونت دانشجويي براي برخي از هزينه ها و پي گيري هاي لازم جهت واريز آن

10- تهيه و تنظيم و پرداخت ليست حقوق و مزاياي كاركنان شرکتي که با حوزه قرارداد دارند

11- همكاري و تشريك مساعي با امور مالي سازمانهاي تابعه و وابسـته به منظـور حسن انجام امور محوله

12- افتتاح حسابهاي مورد لزوم جهت انجام امور دريافت و پرداخت مسائل مالي حوزه

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۴/۱۳
 
 
 
 نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست ؟
 
 

   

مهمترین پیوندها