اسامي واجدين شرايط خوابگاه نيمسال دوم 1400-1399

دانشجويان واجد شرايط خوابگاه ( ليست هاي پيوست ) از تاريخ صدور اطلاعيه (1399/12/04)، مي توانند جهت تحويل اتاق به دفاتر سرپرستي خوابگاه ها مراجعه نمايند

واجدین شرایط خوابگاه دختران

واجدین شرایط خوابگاه پسران

   
فرستنده : مدیر سیستم
   
تعدادمشاهده : 601 بار
تاریخ ارسال : 4 اسفند سال 1399